Kikaida 01
"01 Rokku"

Lyricist: Hatte, Saburo
Composer: Watanabe, Michiaki
Singer: Shimon, Masato

TRANSLATION by InfraMan


Da Da Da Da Da Da Da Da kumo koete
Jiettoki yori mo hayain da
Susume Ouzora Kikaidaa 01!
Hakken! teki no kichi
Yuku zo arashi no kyuukouka
Furue seigi no koutetsu no ude


Gan Gan Gan Gan Gan Gan Gan Gan yama koete
Kikansha yori mo tsuyoin da
Susume sougen Kikaidaa 01!
Hakken! teki no kichi
Yuku zo tatsumaki tosshin da
Furue seigi no koutetsu no ude


Go Go Go Go Go Go Go Go umi koete
Suirai yori mo hayain da
Susume unabara Kikaidaa 01!
Hakken! teki no kichi
Yuku zo uzushio nami kette
Furue seigi no koutetsu no ude
    Da Da Da Da Da Da Da Da through the clouds
    Faster than a Jet craft
    Speed the skies Kikaida 01!
    Discovered! The enemy's base
    Go with a storm's swoop
    Wield the steel hand of justice


    Gan Gan Gan Gan Gan Gan Gan Gan through the mountains
    Stronger than a locomotive
    Speed the plains Kikaida 01!
    Discovered! The enemy's base
    Go with a tornado's dash
    Wield the steel hand of justice


    Go Go Go Go Go Go Go Go through the oceans
    Faster than a torpedo
    Speed the main Kikaida 01!
    Discovered! The enemy's base
    Go with a whirling tide's kick
    Wield the steel hand of justice


Icon from amurco's icon