Kamen Rider Black
Long Long Ago, 20th Century

Lyricist: Aki, Yōko
Composer: Uzaki, Ryuudō
Arranger: Kawamura, Eiji
Singer: Tadao, Sakai

English translation 1st verse: Chirawat Huyakorn

Long Long Ago, 20th Century

Midori nasu Daichi
Shikyo Rihori no Hana
Shiroi Sudahana to
Kareri na Sakura gaii
Mada Hito no Ume ni
Nuku Mori ga atte
Mada Umi no Iro ga
Kobaruto no Jidaki
Furuki Ooki Toki
Long Long Ago 20th Century

Shizeru no Megumi ga
Shito yo Machi o Sudaki
Shigeru ga Irochi to
Sohieru materu no
Mada Otoko da Chi ga
Chikyu ni Ato ga he
Mada Younda da Chi ga
Yasashi sa no Chi da ni
Natsu kasuiki Toki
Long Long Ago 20th Century

Midori nasu Daichi
Shikyo Rihori no Hana
Shiroi Sudahana to
Kareri na Sakura gaiiField of green that covered the land.
The grace of seasons, flowers of prayers
Beaches brimming with white sands...
and pretty sakura shells.
They brought us joy...
to all of our hearts
That was a time when...
the oceans were still cobalt blue.
Treasures days of the past.
Long long ago, 20th century.