Kazami, Shiro

The Immortal Man

Lyricists: Masayuki, Shimada & Okia, Toshio
Composer: Kikuchi, Shunsuke
Singer: Mizuki, Ichiro

The Immortal Man


"The Immortal Man" is Kazami, Shiro's theme.