Kage no Gundan II
Kage no Gundan II
(Shadow Warriors II)

Producers: Iwasaki, Tadashi (KTV); Matsudaira, Norimichi; Shimizu, Keizo & Sato, Kimihiko (Toei)
Music: Watanabe, Shigeki

Character Actor
Tsuge, Shinpachi Chiba, Shinichi (Sonny Chiba)
Hayate Kid Sanada, Hiroyuki
Tsuruzo Eto, Jun
Utanosuke Hoshi, Masato
Otoki Asaka, Mayuni
Orin Kirin, Kiki
Chie Sato, Mari
Hiranuma, Tajuro Nansaki, Koji
Oyama, Kurota Suzuki, Mizuho
Oh Oka Tadamiku Narita, Mikio
Gohei Nagato, Isamu
Hinagu Genmai Yamamura, Soh
Narrator Koike, Asao

The Iga are framed for the assassination of the new Shogun and are all but wiped out. The survivors become Shadow Warriors (Kage no Gundan) to stop the evil schemes of the real conspiritors.

Forward to Kage no Gundan IIIBack

Kage no Gundan II 1981 Kansai Telecasting Corporation (KTV) & Toei Co., Ltd.