Kage no Gundan IV
Kage no Gundan IV
(Shadow Warriors IV)

Producers: Kayahara, Tsuyoshi (KTV);
Okabayashi, Yoshinori; Matsudaira, Shoji; Shimizu, Keizou; Kameoka, Masato (Toei);
Sato, Tadahiko (Sonny Chiba Enterprise)

Character Actor
Hattori, Hanzou Chiba, Shinichi (Sonny Chiba)
Narrator Hajime, Isao

Shogun Tokugawa, Ieyasu has died. Politician Sakamoto, Ryoma is assassinated. The government of Japan is in turmoil. Hattori, Hanzo and the Shadow Warriors attempt to bring order.

Opening theme: Wilderness, lyrics by Kameishi, Seiichiro; music by Chiba, Shinichi; vocals by Chiba, Shinichi.
Ending theme: Shadow, lyrics by Kameishi, Seiichiro; music by Aoki, Nozomu; vocals by Chiba, Shinichi.

Back to Kamen no Gundan III Forward to Kage no Gundan: Bakumatsu-HenBack

Kage no Gundan IV 1985 Kansai Telecasting Corporation (KTV) & Toei Co., Ltd.